Home CUSTOMERS Psychológia a patopsych. dieťaťa

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Psychológia a patopsych. dieťaťa

Psychológia a patopsychychológia dieťaťa
Vydáva Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.Redakcia časopisu Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, tel/fax: 4488 8313, e-mail: redakcia@vudpap.sk. Vedúci redaktor doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. Časopis vychádza 2 razy ročne. Tlačí AEPress, s.r.o. Bratislava. Informácie o predplatnom podáva a objednávky vybavuje IES VÚDPaP, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, tel/fax: 4488 8313, e-mail: kniznica@vudpap.sk. Predplatitelia získajú voľný prístup do elektronickej verzie časopisu. Objednávky v ČR vybavuje SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6, e-mail: obchod@suweco.cz.
© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.