Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

2008

Otázky vývoje organizovaných volnočasových aktivit respondentů ELSPAC v jedenácti a třinácti letech
Authors: J. Řehulková
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 4, s. 356–366
[View Abstract]


Hodnocení kvality života adolescentů s poruchami sociálního vývoje
Authors: S. Fischer, J. Škoda, M. Slavík
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 4, s. 342–355
[View Abstract]


Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti
Authors: K. Danišková
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 4, s. 332–341
[View Abstract]


Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje
Authors: J. S. Novotný
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 4, s. 324–331
[View Abstract]


Strachy rozumově nadaných dětí jako indikátor jejich pokročilého rozumového vývoje
Authors: Š. Portešová, V. Konečná, M. Budíková, H. Koutková
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 4, s. 307–323
[View Abstract]


Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii
Authors: Ľ. Medveďová
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 4, s. 287–306
[View Abstract]


Pomôže pri diagnostikovaní osobnosti rómskeho dieťaťa Eysenckov osobnostný dotazník?
Authors: E. Lisá, V. Dočkal
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 3, s. 262–281
[View Abstract]


Dynamická diagnostika inteligencie detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia pomocou Testu intelektového potenciálu R. A. Fabiovej
Authors: J. Džuka, I. Kovalčíková, L. Kočišová
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 3, s. 253–261
[View Abstract]


Zisťovanie intelektového potenciálu detí zo sociálne a inak znevýhodňujúceho prostredia pomocou dynamických testov
Authors: I. Popovičová, J. Džuka
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 3, s. 239–252
[View Abstract]


Rozumejú rómski žiaci čítanému textu?
Authors: M. Kmeť
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 3, s. 230–238
[View Abstract]


Vliv pohlaví a temperamentu na zvládání zátěžových situací v období adolescence
Authors: P. Palíšek
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 3, s. 213–229
[View Abstract]


Neurolingvistické a psycholingvistické aspekty mozgovej činnosti a učenie sa cudzích jazykov
Authors: G. Lojová
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 3, s. 199–212
[View Abstract]


Úloha školy a školského psychológa v kultúrne rôznorodom prostredí
Authors: P. Mrvar
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 2, s. 175–189
[View Abstract]


Stratégie zvládania a ich efektívnosť u detí s telesným postihnutím
Authors: E. Koubeková
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 2, s. 165–174
[View Abstract]


Komunikačná aktivita učiteľa a žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou v edukačnom procese
Authors: S. Mandzáková
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 2, s. 153–164
[View Abstract]


Rodová príslušnosť a ponímanie rol, partnerského vzťahu a sexuality u dospievajúcich
Authors: M. Gregussová, M. Kováčiková
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 2, s. 129–152
[View Abstract]


Problémy psychického vývinu nadaných detí s Aspergerovým syndrómom
Authors: J. Laznibatová
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 2, s. 95–117
[View Abstract]


Vzťah niektorých mier rečovej činnosti a tvorivosti vo vývine trojročných až päťročných detí
Authors: I. Učeň
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 1, s. 76–83
[View Abstract]


Nový rámec školskej psychológie v USA
Authors: A. Furman
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 1, s. 66–75
[View Abstract]


Profesijná orientácia žiakov 9. ročníkov základných škôl
Authors: Š. Vendel, N. Sedlák Vendelová
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 43, 2008, č. 1, s. 47–65
[View Abstract]

Display #  
Results 1 - 20 of 23

© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.