Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.1, p.9–16, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.1, p.9–16, 2020

Title: Srdcové zlyhávanie a diabetes mellitus. Nebezpečné spojenie / Heart failure and diabetes mellitus. Dangerous association
Author: E. Gonçalvesová

Abstract: Increased risk of cardiovascular disease in type 2 diabetes mellitus (DM II) is generally understood in association with the higher incidence of atherosclerotic vascular occlusive events such as myocardial infarction, stroke and atherosclerotic peripheral artery disease. However, one of the most common and serious cardiovascular disorders in patients with diabetes is heart failure (HF). Patients – men with DM II are at more than three times higher risk of developing HF; in women with diabetes the risk is up to five times higher. After the clinical manifestation of HF in a diabetic patient, prognosis is much worse than without HF. Some surveys show that in diabetic patients over 65 years of age, the one-year mortality after HF manifestation is almost nine times higher than in comparable subjects without HF. Arterial hypertension, coronary disease and metabolic disorders resulting from diabetes itself play a role in the development of HF. Thus, we can in general speak of damage to the heart due to diabetes and associated disorders.
The pharmacological treatment of heart failure in patients with DM II is not different in comparison with non-diabetics. Thorough control of blood glucose and other risk factors of cardiovascular disease reduces the risk of developing HF in diabetic patients. In patients with DM II who have already developed HF, the strategy of strict control of DM II no longer reduces the risk of death or other cardiovascular events. In patients with DM II who are at risk of developing HF (patients with hypertension and / or myocardial infarction treatment), treatment with SGLT2 inhibitors reduces the risk of cardiovascular death, incidence and hospitalization for HF. Other antidiabetic drugs have a negative or neutral effect on HF. These unique properties of SGLT2 inhibitors have also been reflected in the 2019 Guidelines of European Society of Cardiology which recognize them as first-line drugs in patients with DM II and atherosclerotic cardiovascular disease, or at very high or high risk of atherosclerotic cardiovascular disease. Fig. 2, Tab.1, Ref. 31, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk

Tradičné chápanie zvýšeného rizika výskytu kardiovaskulárnych ochorení pri diabetes mellitus typu 2 (DM II) sa sústreďuje na vyšší výskyt aterosklerotických vaskulo-okluzívnych príhod, ako je infarkt myokardu, mozgová mŕtvica a aterosklerotické ochorenie periférnych tepien. Avšak jednou z najčastejších a najzávažnejších kardiovaskulárnych porúch u pacientov s cukrovkou je srdcové zlyhávanie (SZ). Pacienti – muži s diabetom majú viac ako trojnásobne zvýšené riziko vzniku SZ, u žien diabetičiek je toto riziko až päťnásobné. Po klinickom prejavení SZ u pacienta s diabetom je jeho prognóza dramaticky horšia ako u diabetika bez SZ. Niektoré prieskumy dokumentujú, že u diabetikov starších ako 65 rokov je jednoročná mortalita po prejavení SZ takmer deväťnásobne vyššia ako u porovnateľných subjektov bez SZ. Úlohu pri vzniku SZ zohráva často prítomná artériová hypertenzia, koronárna choroba a metabolické poruchy vyplývajúce zo samotného diabetu. Môžeme tak vo všeobecnej rovine hovoriť o poškodení srdca diabetom.
K farmakologickej liečbe srdcového zlyhávania u diabetikov sa pristupuje dnes rovnako ako u nediabetikov. Dôsledná kontrola glykémie a ostatných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení znižuje riziko vzniku SZ u diabetikov. U chorých s DM II, ktorí už majú rozvinutý syndróm SZ, stratégia prísnej kontroly diabetu neprináša zníženie rizika úmrtia či iných kardiovaskulárnych príhod. U pacientov s DM II a rizikom vzniku SZ (pacienti s hypertenziou a/alebo prekonaným infarktom myokardu) liečba SGLT2 inhibítormi znižuje riziko úmrtia z kardiovaskulárnych príčin, vzniku a hospitalizácií pre SZ. Ostatné antidiabetiká majú na SZ negatívny, prípadne neutrálny vplyv. Tieto unikátne vlastnosti SGLT2 inhibítorov našli odraz aj v Odporúčaniach Európskej kardiologickej spoločnosti z roku 2019, ktoré ich uznávajú ako lieky prvej voľby u diabetikov druhého typu s aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením alebo veľmi vysokým či vysokým rizikom aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia. Obr. 2, Tab.1, Lit. 31

Keywords: heart failure – type II diabetes mellitus – SGLT2 inhibitors – srdcové zlyhávanie – SGLT2 inhibítory – diabetes mellitus typ II
Published online: 19-Mar-2020
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 1 Page From: 9, Page To: 16
doi:10.4149/Cardiol_2020_1_9


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.