Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.1, p.17–25, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.1, p.17–25, 2020

Title: Amyloidová kardiomyopatia – zriedkavá alebo neodhalená? / Cardiac amyloidosis – rare or underdiagnosed?
Author: M. Danková, E. Gonçalvesová

Abstract: Amyloidosis is a heterogenous disease consisting of the depositing of proteinous substance (amyloid) in body tissues. Cardiac amyloidosis is characterized by clinically significant extracellular amyloid infiltration of the heart by amyloid. Cardiac involvement represents the most important prognostic factor in AL amyloidosis and thus early diagnosis of amyloid heart disease is most important for further management. Recent clinical research has shown that amyloidosis, particularly TTR, is not so rare as it was thought. This review aims to discuss pathogenesis, manifestation, complex diagnostics and current therapeutic options of amyloidosis with the main focus on amyloid cardiomyopathy, documented in two case-reports. Fig. 10, Tab. 2, Ref. 34.

Abstrakt. Amyloidóza je heterogénne ochorenie, pri ktorom sa bielkovinová substancia – amyloid ukladá v tkanivách. Amyloidová kardiomyopatia je charakteristická klinicky signifikantnou extracelulárnou infilitráciou amyloidu v srdci. Postihnutie srdca predstavuje najdôležitejší prognostický faktor pri AL amyloidóze, preto je včasná diagnostika postihnutia srdca vzhľadom na ďalší manažment týchto pacientov najdôležitejšia. Recentné klinické práce poukazujú na skutočnosť, že amyloidóza, najmä transtyretínová, nie je tak zriedkavé ochorenie ako sa predpokladalo. Tento prehľadový článok sa zaoberá patogenézou, klinickým prejavom, komplexnou diagnostikou a aktuálnymi terapeutickými možnosťami pri amyloidóze so zameraním na amyloidovú kardiomyopatiu, ktorá je dokumentovaná názorne aj na dvoch kazuistikách. Obr. 10, Tab. 2, Lit. 34.

Keywords: amyloidosis – amyloid cardiomyopathy – diagnostics – therapy – myloidóza – amyloidová kardiomyopatia – diagnostika – liečba
Published online: 03-Mar-2020
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 1 Page From: 17, Page To: 25
doi:10.4149/Cardiol_2020_1_17


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.