Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.2, p.93–96, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.2, p.93–96, 2020

Title: Register CLARIFY – dlhodobé päťročné sledovanie pacientov s chronickým koronárnym syndrómom / CLARIFY registry – five-years follow-up of patients with chronic coronary syndrome
Author: J. Murín

Abstract: Ischemická choroba srdca (ICHS) je jednou z najčastejších a závažných kardiovaskulárnych (KV) ochorení vo vyspelých krajinách. Minulý rok sa zmenila klasifikácia stabilnej formy ICHS, čo bolo prezentované na ESC kongrese 2019. Dynamická podstata procesov ICHS vyúsťuje do rôznorodých klinických prejavov, ktoré môžu byť kategorizované ako akútne koronárne syndrómy (AKS) alebo chronické koronárne syndrómy (ChKS). Stabilné formy ICHS boli premenované na chronické koronárne syndrómy.
CLARIFY register (32 703 pacientov v 45 krajinách s ChKS) bol prospektívnym observačným registrom (november 2009 – jún 2010 s päťročným sledovaním) a jeho údaje boli analyzované: a) Primárny end-point (KV mortalita/nefatálny infarkt (IM) sa vyskytol u 8,0 % pacientov (muži 8,1 % a ženy 7,6 %). b) Coxov štatistický model analýzy ukázal tieto nezávislé prediktory výskytu primárneho end-pointu: predchádzajúca hospitalizácia pre srdcové zlyhávanie, aktívne fajčenie, predsieňová fibrilácia, prekonaný IM alebo cievna mozgová príhoda, diabetes, prítomná angína pektoris a periférne arteriálne ochorenie. c) Zistila sa interakcia medzi angínou pektoris a prekonaným IM. U pacientov s prekonaným IM sa angína pektoris spájala s vyšším výskytom príhod primárneho end-pointu (11,8 %) versus (8,2 %) u pacientov bez angíny pektoris. U pacientov bez prekonaného IM bol výskyt príhod primárneho end-pointu podobný: 6,3 % u pacientov s angínou pektoris, 6,4 % u pacientov bez angíny pectoris. Miera preskripcie liekov na sekundárnu KV prevenciu bola u pacientov vysoká.
Pacienti s angínou pektoris a s prekonaným IM patria vzhľadom na KV riziko do podskupiny vysoko rizikových a títo pacienti vyžadujú intenzívnu liečbu. Lit. 14.

Abstract. Coronary artery disease (CAD) is one of the most common and serious cardiovascular (CV) diseases in the developed countries.
Last year there was a change in the classification of CAD presented at the ESC Congress, 2019.
The dynamic nature of the CAD process results in various clinical presentations, which can be categorized as either acute coronary syndromes (ACS) or chronic coronary syndromes (CCS). Stable CAD has been renamed to Chronic Coronary Syndrome (CCS).
CLARIFY registry (32 703 patients with CCS from 45 countries) was a prospective observational registry (starting Nov 2009 – Jun 2010 with 5-years follow-up) and its data were analyzed: a) Primary outcome end-point (CV mortality/nonfatal myocardial infarction, MI) rate was 8.0% (male: 8.1% and female: 7.6%), b) Cox proportional hazards model showed main independent predictors of primary end-point: prior hospitalization for heart failure, current smoking, atrial fibrillation, prior MI and stroke, diabetes, current angina and peripheral artery disease. c) There was an interaction between angina and prior MI. Among patients with prior MI was angina associated with higher primary event rate (11.8%) versus (8.2%) in patients without angina. Among patients without prior MI were event rates similar for patients with (6.3%) or without (6.4%) angina. Prescription rates of evidence based secondary prevention therapies were high.
Patients with both angina and MI are in a high-risk subgroup and these patients need intensive treatment. Ref. 14.Keywords:
Published online: 13-May-2020
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 2 Page From: 93, Page To: 96
doi:10.4149/Cardiol_2020_2_6


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.