Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.2, p.97–101, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.2, p.97–101, 2020

Title: „Polypill“ u seniorov: možná frekvencia používania fixných kombinácií liečiv podľa údajov zo štúdie SAFIS / Polypill in seniors: possible frequency of fixed drug combination according to the SAFIS study
Author: M. Dúbrava, F. Németh, T. Drobná, L. Gerlich

Abstract: Ciele: Jednou z charakteristických čŕt geriatrie je polyfarmácia. Medzi jej riziká patrí aj nespoľahlivé užívanie odporúčaných liečiv. Najmä pre kardiovaskulárnu medicínu je v ostatnom čase jednou z ciest, ako toto riziko obmedziť, integrovanie viacerých liečiv do jednej tablety (polypill). Informácie z reálnej medicíny poskytovanej v Slovenskej republike, ktoré by reflektovali, aký je potenciál prechodu seniorov od viacerých tabliet s jednou účinnou látkou na polypill, sú prakticky neznáme.
Metódy: Na získanie takejto predstavy sme použili údaje zo štúdie „Slovenský Audit FIbrilácie predsiení u Seniorov“ (SAFIS). Sledovali sme, ako často pacientom (n = 3 706, priemerný vek 80,5 roka) pri prepustení z hospitalizácie odporúčali kombinácie inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACEI) alebo inhibítor AT1-receptora pre angiotenzín II (ARB) a diuretika, ACEI/ARB a blokátora ß receptorov (BB), respektíve ACEI/ARB a statínu, respektíve aspoň tri liečivá zo skúmaných liekových skupín.
Výsledky: Priemerný počet liečiv, ktoré mali pacienti odporúčané pri prepustení, bol 9,1. Diuretikum, BB, statín a ACEI/ARB sme odporučili v 68,9 %, 64,1 %, 31,9 % a 52,4 %. Súbežné medikácie diuretikum a ACEI/ARB, BB a ACEI/ARB, respektíve statín a ACEI/ARB sme odporučili 37,9 %, 36,2 %, respektíve 19,7 % pacientov. U 65- až 79-ročných bola frekvencia týchto komedikácií typicky vyššia ako 40 %, vekom síce pozvoľne klesala, ale aj u najstarších (90- a viacroční) pri kombináciách ACEI/ARB s diuretikom či BB presahovala 20 %. Aspoň tri liečivá zo skupín ACEI/ARB, BB, diuretikum, statín sme odporučili 38,6 % pacientov.
Záver: Potenciál redukcie počtu denne užívaných tabliet ich kumuláciou do polypillu je u seniorov veľmi vysoký. Obr. 1, Tab. 1, Lit. 20.

Abstract. Aims: Polypharmacy is one of the most typical features of geriatrics. Unreliable drug usage belongs to its risks, among others. One way of reducing this risk is to integrate more drugs into one tablet (polypill). Nowadays this could be done especially in cardiovascular medicine. Real world data from the health care provided in Slovakia, which would reflect the potential for switching from more tabs with one drug towards the polypill in seniors, are almost unknown.
Methods: We used the “Slovak Audit of atrial FIbrillation Study” (SAFIS) data (3 706 patients, average age 80.5 years) and evaluated how frequently patients had the combination of an angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) or an AT1-receptor for angiotensin II inhibitor (ARB) and a diuretic, an ACEI/ARB and a beta-blocker (BB), an ACEI/ARB and a statin or at least 3 out of these 4 drug groups at discharge.
Results: The average number of recommended drugs was 9.1 at discharge. A diuretic, BB, statin or ACEI/ARB was recommended in 68.9, 64.1, 31.9 and 52.4% of patients respectively. Simultaneous treatment with a diuretic and an ACEI/ARB, BB and an ACEI/ARB, statin and an ACEI/ARB was recommended in 37.9, 36.2, and 19.7% patients respectively. The frequency of these co-treatments was typically higher than 40% in 65-79 yrs. old, declining with age moderately, but staying above 20% even in the oldest (90 yrs. and older) for combinations of an ACEI/ARB with a diuretic or a BB. At least 3 drugs from the groups ACEI/ARB, BB, diuretics, statins were recommended in 38.6% of patients.
Conclusion: The potential for the reduction of the number of daily used tablets with their integration in a polypill is really high in seniors. Fig. 1, Tab. 1, Ref. 20.

Keywords:
Published online: 13-May-2020
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 2 Page From: 97, Page To: 101
doi:10.4149/Cardiol_2020_2_7


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.