Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.2, p.102–105, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.2, p.102–105, 2020

Title: Indikácie a význam AMTK v klinickej praxi / Indication and importance of ABPM in clinical practice
Author: Ľ. Gašpar, S. Filipová

Abstract: Artériová hypertenzia je jedným z najdôležitejších rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb, vrátane ischemických a hemoragických cievnych mozgových príhod, koronárnej choroby srdca, srdcového zlyhávania, ale i demencie, straty zraku a zlyhania obličiek. Riziko kardiovaskulárnych komplikácií narastá kontinuálne s krvným tlakom. Indikačné kategórie ambulantného monitorovania krvného tlaku (AMTK) sú diagnostické, terapeutické a prognostické. AMTK okrem štandardných parametrov krvného tlaku umožňuje sledovať i jeho cirkadiánnu variabilitu so stanovením diurnálneho indexu. Poskytuje tiež nenahraditeľné informácie o účinnosti farmakoterapie vo vzťahu k redukcii hodnôt krvného tlaku, trvaní účinnosti liekov v priebehu času (chronofarmakologické aspekty) a o vplyve liečby na variabilitu krvného tlaku. Podľa viacerých štúdií je nočný krvný tlak lepším prediktorom kardiovaskulárnej morbidity a mortality než denné hodnoty krvného tlaku a zachovaný diurnálny rytmus sa spája so signifikantne lepšou prognózou. Výsledky získané pomocou AMTK významne zlepšujú naše možnosti manažmentu pacientov s artériovou hypertenziou. Lit. 31.

Abstract. Arterial hypertension is one of the most important risk factor for cardiovascular diseases, including ischemic and haemorrhagic stroke, coronary heart disease, heart failure, and also dementia, vision loss and kidney failure. Risk of cardiovascular complications increases continuously with blood pressure. Indication categories of ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) are diagnostic, therapeutic and prognostic. In addition to the standard parameters of blood pressure, ABPM enables monitoring of its circadian variability with the determination of diurnal index. It provides also indispensable information about the effectiveness of drug therapy in relation to the blood pressure values reduction, duration of the drug effectiveness over time (chronopharmacological aspects) and influence of medical treatment on blood pressure variability. According to several studies, the nocturnal blood pressure is a better predictor of cardiovascular morbidity and mortality as a daily blood pressure and preserved diurnal rhythm of blood pressure is associated with a significantly better prognosis. ABPM results significantly improve our management options for patients with arterial hypertension. Ref. 31.

Keywords:
Published online: 13-May-2020
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 2 Page From: 102, Page To: 105
doi:10.4149/Cardiol_2020_2_8


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.