Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.2, p.106–112, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.2, p.106–112, 2020

Title: Srdcové mitochondrie v úlohe kardioprotektívnych stratégií / Cardiac mitochondria in the role of cardioprotective strategies
Author: N. Andelová, M. Jašová, I. Kancirová, M. Ferko

Abstract: V ostatných rokoch sa pohľad na srdcové mitochondrie ako na zdroj energie zabezpečujúci dodávku ATP potrebnú na udržanie kontraktilnej funkcie, bazálnych metabolických procesov a iónovej homeostázy výrazne zmenil. V súčasnosti je známe, že dysfunkcia týchto organel má za následok vývoj veľkého počtu ochorení, vrátane kardiovaskulárnych. Práve mitochondrie sa aktuálne považujú za sľubný cieľ a koncový efektor endogénnych stratégií nevyhnutných na ochranu myokardu pred akútnym ischemicko/reperfúznym poškodením. Predkladané review ponúka prehľad kaskád prežitia účinných v procesoch adaptácie a endogénnej ochrany navodených prostredníctvom srdcových mitochondrií. Významnou súčasťou kompenzačných mechanizmov je kardioprotektívna regulácia na úrovni mitochondriálnych pórov prechodnej permeability. Do mitochondriálnych procesov stimulácie endogénnej ochrany sa zapája aj signálna úloha voľných kyslíkových radikálov. Opísané mechanizmy sú súčasťou inovatívnej stratégie kompenzujúcej patologické podnety v myokarde spojené s energetickou deficienciou, predĺženým vápnikovým transientom a mohutnou tvorbou voľných radikálov. Obr. 1, Lit. 93.

Abstract. In recent years, the view of cardiac mitochondria as an energy source providing the ATP supply needed to maintain contractile function, basal metabolic processes and ionic homeostasis has changed significantly. It is currently known that dysfunction of these organelles results in the development of a large number of diseases, including cardiovascular diseases. Mitochondria are currently considered a promising target and end effector of endogenous strategies necessary to protect the myocardium from acute ischemia/reperfusion injury. The present review offers an overview of survival cascades involved in the endogenous protective mechanisms and adaptability of cardiac mitochondria. Regulation at the level of mitochondrial permeability transition pores is an important part of the cardioprotective compensatory mechanisms. The involvement of mitochondria in endogenous protective processes is also associated with the signaling role of reactive oxygen species (ROS). The described mechanisms are part of an innovative strategy to compensating for myocardial pathological stimuli associated with energy deficiency, prolonged calcium transient, and massive ROS formation. Fig. 1, Ref. 93.

Keywords:
Published online: 13-May-2020
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 2 Page From: 106, Page To: 112
doi:10.4149/Cardiol_2020_2_9


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.