Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.138–147, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.138–147, 2020

Title: Význam somatických charakteristík pri hodnotení kardiometabolického rizika u adolescentov / The role of somatic characteristics in the assessment of cardiometabolic risk in adolescents
Author: V. Regecová, P. Bališ, Z. Gerová

Abstract:

Cieľ: V tejto štúdii sme zisťovali, ktoré somatické charakteristiky najviac súvisia s jednotlivými zložkami metabolického syndrómu (MS) a porovnávali sme ich účinnosť pri identifikácii rizikových jedincov.
Súbor a metodika: Analyzovali sme záznamy 1 222 adolescentov vo veku 14 – 18 rokov (medián = 17 r.) získané v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“, ktoré obsahovali údaje o hladinách sérových lipidov – celkového cholesterolu (TC) a HDL cholesterolu (HDL-C), triacylglycerolov (TAG) a krvného tlaku (TK). Telesnú stavbu sme charakterizovali pomocou indexov odvodených z meraných antropometrických parametrov (AP): index telesnej hmotnosti – body mass index (BMI), relatívny obvod pása – waist-to-height ratio (WHtR), index hmotnosti tuku – fatmass index (FMI), index relatívneho obsahu tuku – relative fatmass index (RFM) a index tvaru tela – a body shape index (ABSI). Schopnosť predikcie kardiometabolického rizika sme testovali pomocou ROC analýzy, porovnaním veľkosti plochy (AUC) pod krivkami jednotlivých indexov osobitne pre TC, HDL-C, TAG a TK. Interakciu medzi komponentmi MS a telesnými charakteristikami sme hodnotili pomocou odds ratio (OR) s konfidenčnými intervalmi (CI).
Výsledky: Abdominálna obezita sa týkala takmer všetkých 90 – 95 % obéznych, 60 % jedincov s nadhmotnosťou, pričom 70 % z nich malo aj nadmerný obsah tuku, teda ich zaradenie vzhľadom na BMI bolo adekvátne. Krvný tlak progresívne stúpal s hodnotami BMI bez zreteľa na prítomnosť abdominálnej obezity, ktorá však bola silným determinantom rizikových hladín lipidov, najmä TC a TAG. Efekt oboch ukazovateľov abdominálnej obezity sa uplatnil aj pri normálnej hmotnosti (RFM: OR 4,1; CI 1,60 – 10,25; WHtR: OR 4,1; CI 1,8 – 9,4).
Záver: Základným diskriminačným faktorom pri určovaní celkového kardiometabolického rizika u dospievajúcich všeobecne, je nadhmotnosť a obezita definovaná odchýlkou od štandardných hodnôt BMI (z-skóre). Kritériá na určenie abdominálnej obezity, ktoré vyplynuli z našej analýzy, môžu prispieť k lepšej identifikácii rizikových osôb. Obr. 1, Tab. 6, Lit. 64, on-line-full text (Free, PDF) www.cardiologylettters.sk

Aim: In this study, we investigated which somatic characteristics are most associated with certain components of metabolic syndrome (MS), and compared their efficacy in identifying individuals at risk.
Subjects and methods: We analyzed records of 1222 adolescents aged 14-18 years (median = 17 years) obtained within the project “Respect for Health”, which included data on serum lipids – total (TC) and HDL-cholesterol (HDL-C), triglycerides (TAG) and blood pressure (BP). The body composition was characterized by indices derived from measured anthropometric parameters (AP): body mass index (BMI), waist-to-height ratio (WHtR), fat mass index (FMI), relative fat mass index (RFM) and a body shape index (ABSI). A receiver operating characteristic (ROC) curve was applied to examine the potential of the above indices to identify the risk of high BP or undesirable lipid levels comparing the area (AUC) under the curves of the respective index separately. This was to examine the potential of the above indices to identify the risk of high BP or undesirable lipid levels comparing the area (AUC) under the curves of the respective index separately for TC, HDL-C, TAG, and BP. The interaction between components of MS and body characteristics was evaluated using odds ratio (OR) with confidence intervals (CI).
Results: Abdominal obesity was confirmed in almost all (90-95%) obese and 60% of overweight adolescents: 70% of them had also an excessive fat mass, so their classification by BMI was adequate. Blood pressure progressively increased with BMI values but the impact of indicators of excessive fat and abdominal obesity was lower. However they have been shown to be the strong predictors of risk lipid levels, particularly TC and TAG, and their significant impact was also seen at a normal weight (RFM: OR 4.1; CI 1.60-10.25; WHtR: OR 4.1; CI 1.8-9.4.).
Conclusion: In general, overweight and obesity, defined by deviations from the BMI standards (z-score), were the essential discriminatory factors of overall cardiometabolic risk in adolescents. The presented criteria for determining abdominal obesity may, according to our results, improve the identification of subjects at risk.
Fig. 1, Tab. 6, Ref. 64, on-line-full text (Free, PDF) www.cardiologylettters.skKeywords: adolescenti, krvný tlak, metabolický syndróm, abdominálna obezita, index telesnej hmotnosti / adolescents, blood pressure, metabolic syndrome, abdominal obesity, body mass index
Published online: 02-Jul-2020
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 3 Page From: 138, Page To: 147
doi:10.4149/Cardiol_2020_3_4


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.