Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.148–153, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.148–153, 2020

Title: Večerná dávka antihypertenzív redukuje kardiovaskulárne riziko – posolstvo štúdie Hygia / An evening dose of antihypertensive drugs reduces cardiovascular risk – message of the Hygia Chronotherapy Trial
Author: Ľ. Gašpar, J. Murín

Abstract:

Artériová hypertenzia patrí ku najdôležitejším rizikovým faktorom kardiovaskulárnych chorôb, vrátane ischemických a hemoragických cievnych mozgových príhod, koronárnej choroby srdca, srdcového zlyhávania, ale i demencie, straty zraku a zlyhania obličiek. Riziko kardiovaskulárnych komplikácií narastá kontinuálne s krvným tlakom. Ambulantné monitorovanie krvného tlaku (AMTK) umožňuje sledovať cirkadiánnu variabilitu krvného tlaku so stanovením diurnálneho indexu. Poskytuje tiež nenahraditeľné informácie o účinnosti farmakoterapie vo vzťahu ku redukcii hodnôt krvného tlaku, trvaní účinnosti liekov v priebehu času (chronofarmakologické aspekty) a o vplyve liečby na variabilitu krvného tlaku. Podľa viacerých štúdií je nočný krvný tlak lepším prediktorom kardiovaskulárnej morbidity a mortality než denné hodnoty krvného tlaku a zachovaný diurnálny rytmus je asociovaný so signifikantne lepšou prognózou. Štúdia Hygia Chronotherapy využitím metodiky AMTK potvrdila klinický význam chronofarmakológie, keďže preukázala efektívnejšiu kontrolu TK u tých pacientov, ktorí užívali antihypertenzívnu liečbu večer v porovnaní s pacientmi užívajúcich medikáciu ráno. Pri večernej medikácii liekov bol významne nižší nielen nočný priemerný tlak, ale priaznivý antihypertenzívny účinok pretrvával i v priebehu dňa. Táto modalita dávkovania liekov znížila i výskyt non-dipperov, čo malo aj prognostický význam, keďže bol signifikantne nižší výskyt všetkých závažných kardiovaskulárnych príhod. Lit. 25, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk

Arterial hypertension is one of the most important risk factors for cardiovascular disease, including ischemic and hemorrhagic stroke, coronary heart disease, heart failure, as well as dementia, vision loss and kidney failure. The risk of cardiovascular complications increases continuously with blood pressure. Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) allows monitoring of circadian blood pressure variability with diurnal index determination. It also provides essential information on the efficacy of pharmacotherapy in relation to the reduction of blood pressure, the duration of efficacy of drugs over time (chronopharmacological aspects) and the effect of treatment on blood pressure variability. According to several studies, nocturnal blood pressure is a better predictor of cardiovascular morbidity and mortality than daily blood pressure values and preserved diurnal rhythm is associated with significantly better prognosis. The Hygia Chronotherapy Study, using the ABPM methodology, confirmed the clinical significance of chronopharmacology, as it demonstrated more effective BP control in those patients receiving antihypertensive therapy in the evening compared to patients receiving morning medication. With evening medication, the mean nocturnal pressure was significantly lower, while the beneficial antihypertensive effect persisted throughout the day. This drug dosing modality reduced the incidence of non-dippers, which was also of prognostic importance, as the incidence of all serious cardiovascular events was significantly lower. Ref. 25, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.skKeywords: štúdia Hygia chronotherapy, ambulantné monitorovanie krvného tlaku (AMTK), diurnálny rytmus, dipping, večerná medikácia liekov, prognóza / Hygia Chronotherapy Trial, Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM), diurnal rhythm, dipping, medication at bedtime, prognosis
Published online: 02-Jul-2020
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 3 Page From: 148, Page To: 153
doi:10.4149/Cardiol_2020_3_5


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.