Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.160–165, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.160–165, 2020

Title: Vplyv antidepresív na kardiovaskulárny systém a bezpečnosť kardiovaskulárnych liečiv pri depresívnych poruchách / The effect of antidepressants on the cardiovascular system and the safety of cardiovascular drugs in depressive disorders
Author: K. Beňová, Z. Horvátová

Abstract:

Štandardné rizikové faktory (RF) kardiovaskulárnych ochorení (KVO) sú všeobecne známe, medzi ďalšie RF patria aj depresie. U pacientov s depresívnymi poruchami je zvýšené riziko rozvoja KVO, na druhej strane prítomnosť KVO u pacientov môže predstavovať zvýšený výskyt depresívnych porúch. Patofyziologické mechanizmy tohto vzťahu sú komplexné. U pacientov s depresívnymi poruchami je prevalencia metabolického syndrómu vyššia ako v bežnej populácii. Niektoré biologické markery sú spoločné pre pacientov s MS a depresiou. Patrí sem dysfunkcia osi hypotalamus-hypofýza-kôra nadobličiek, ktorá vedie ku chronickému zvýšeniu hladín glukokortikoidov, narušenie schopnosti inzulínu iniciovať vychytávanie glukózy, vznik abdominálnej obezity, dyslipidémie a inzulínovej rezistencie. Pacienti s depresiou majú zvýšenú hladinu kortizolu, s tým súvisí aj výskyt hypertenzie, retencia tekutín a zvýšenie trombocytov v krvi, zároveň je zvýšená aktivácia trombocytov (a tým zvýšené riziko vzniku trombóz v artériovom riečisku, čo by mohlo vysvetľovať spoločný výskyt depresie a KVO). U pacientov s depresívnymi poruchami je dôležitá správna voľba antidepresíva vzhľadom na KVO: vyhnúť sa antidepresívam, ktoré majú metabolické nežiaduce účinky (TCA, paroxetín, sertralín, venlafaxín, mirtazapín, IMAO), preferovať liečivá, ktoré nevyvolávajú katecholaminergné hypertenzné pôsobenie a sérotonínový syndróm, vyhnúť sa antidepresívam, ktoré potencujú proarytmogénny účinok antiarytmík. U pacientov s prítomným KVO (vzhľadom na depresívne poruchy) je potrebné sa vyhnúť liekom, kde je možné depresogénne pôsobenie. Tab. 2, Lit. 9, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk

Standard risk factors (RFs) for cardiovascular diseases (CVD) are well known, and other RFs include depression. Patients with depressive disorders have an increased risk of developing CVD; on the other hand, the presence of CVD in patients may represent an increased incidence of depressive disorders. The pathophysiological mechanisms of this relationship are complex. The prevalence of metabolic syndrome is higher in patients with depressive disorders than in the general population. Some biological markers are common in patients with MS and depression. These include dysfunction of the hypothalamic-pituitary-adrenal cortex axis, which leads to chronic increases in glucocorticoid levels, impaired insulin’s ability to initiate glucose uptake, abdominal obesity, dyslipidemia, and insulin resistance. Patients with depression have elevated cortisol levels, associated with hypertension, fluid retention, and increased platelets in the blood, as well as increased platelet activation (and thus an increased risk of arterial thrombosis, which could explain the co-occurrence of depression and CVD). The correct choice of antidepressant with regard to CVD is important in patients with depressive disorders : to avoid antidepressants that have metabolic side effects (TCA, paroxetine, sertraline, venlafaxine, mirtazapine, MAOI), to prefer drugs that do not cause catecholaminergic hypertension and serotonine syndrome, to avoid antidepressants that potentiate the proarrhythmogenic effect of antiarrhythmics. In patients with CVD (due to depressive disorders), drugs where depressive effects are possible should be avoided. Tab. 2, Ref. 9, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.skKeywords: depresia, antidepresíva, metabolický syndróm, kardiovaskulárne ochorenia / depression, antidepressants, metabolic syndrome, cardiovascular diseases
Published online: 02-Jul-2020
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 3 Page From: 160, Page To: 165
doi:10.4149/Cardiol_2020_3_7


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.