Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.166–172, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.166–172, 2020

Title: Viacbodová stimulácia ľavej komory / Left Ventricular MultiPoint Pacing
Author: G. Kaliská, P. Ďurčíková

Abstract:

Resynchronizačná liečba patrí medzi štandardné metódy nefarmakologickej liečby srdcového zlyhávania so závažnou systolickou dysfunkciou ľavej komory. Indikuje sa pri pretrvávaní symptómov zlyhávania srdca na vyťaženej farmakoterapii a EKG príznakov dyssynchrónie ľavej komory. Viacbodová stimulácia ľavej komory v kontexte resynchronizácie (BiV MPP) umožňuje stimulovať väčšiu areu, preklenúť lokálne blokády vedenia a vyhnúť sa stimulácii v jazve. Klinické štúdie preukázali významný benefit BiV MPP na klinický priebeh pacientov so srdcovým zlyhávaním. Slovenská štúdia, ktorej dizajn sa uvádza v článku, by mala priniesť odpoveď na vplyv BiV MPP na parametre reverznej remodelácie ľavej komory a humorálne prejavy srdcového zlyhávania a klinickú odpoveď pacienta. Obr. 5, Tab. 1, Lit. 9, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk

Cardiac resynchronization therapy is a standard method of non-pharmacological treatment of heart failure associated with severe left ventricular systolic dysfunction. It is indicated in the presence of persistent symptoms of heart failure on optimal pharmacotherapy and ECG-supported symptoms of left ventricular dyssynchrony. Left ventricular multipoint pacing in the context of resynchronizations (BiV MPP) allows for pacing of a larger area, bridging local conductivity blocks and avoiding pacing in proximity to scar. Clinical studies have shown significant favourable effects of BiV MPP on the clinical situation of heart failure patients. A Slovak study, the design of which is described in the paper, is expected to provide clues in relation to the effects of BiV MPP on the reverse left ventricular remodelling parameters, humoral response to heart failure and patient‘s clinical response. Fig. 5, Tab. 1, Ref. 9, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.skKeywords: viacbodová stimulácia ľavej komory, resynchronizačná liečba / left ventricular multipoint pacing, resynchronization therapy
Published online: 02-Jul-2020
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 3 Page From: 166, Page To: 172
doi:10.4149/Cardiol_2020_3_8


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.