Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.173–182, 2020

Journal info

Select Journal







Webshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.173–182, 2020

Title: Účasť cytokínov pri srdcovom zlyhávaní / Cytokines in relation to heart failure
Author: R. Steinkamp, J. Radosinska

Abstract:

V súčasnosti sa akceptuje, že srdcové zlyhávanie (SZ) je do značnej miery ovplyvnené zápalom. Keďže cytokíny sú hlavnými „hormónmi“ imunitného systému, v tejto súvislosti sa im venuje čoraz väčšia pozornosť, najmä vďaka zisteniu, že hladiny rôznych cytokínov v krvi zodpovedajú klinickým výsledkom pri SZ. Cieľom tejto prehľadovej práce je sumarizovať poznatky o najdôležitejších cytokínoch, ktoré sa zúčastňujú pri rozvoji klinického syndrómu SZ, a tiež navrhnúť spôsob, akým by ovplyvnenie cytokínov bolo možné zahrnúť do nových možností jeho liečby. Ďalším cieľom je popísať komplexný vzťah medzi cytokínmi a neurohumorálnou osou, ako aj zapojenie eskalácie zápalovej reakcie v rozvoji chronického SZ.
Zvýšená biologická dostupnosť špecifických zápalových molekúl naznačuje, že zápal je všadeprítomným faktorom počas SZ. Zodpovedá za jeho nástup a progresiu, ale aj za jeho udržiavanie vrátane prestavby a regenerácie srdca, a tiež za výskyt nežiaducich srdcových príhod.
V súčasnosti cytokíny v kontexte SZ predstavujú „hlavolam“, ktorý v súčasnosti nie je možné vyriešiť. Cytokíny zúčastňujúce sa v mechanizmoch nešpecifickej imunity sú rovnaké ako tie, ktoré spôsobujú ochorenia, vrátane SZ. Obdobne cytokíny, ktoré sa spájanú s klinickým zhoršením SZ, sú podľa viacerých prác v podmienkach SZ prospešné. To môže byť dôvodom, prečo stále nemáme k dispozícii adekvátnu anti-cytokínovú terapiu v liečbe SZ. Obr. 2, Lit. 73, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk

It is accepted that heart failure (HF) is largely influenced by inflammation. Since cytokines are the main “hormones” of the immune system, they have increasingly received attention in this context, especially due to the observation that blood levels of various cytokines correspond to the clinical outcomes of HF. The purpose of this review is to provide information about the cytokines involved in the HF syndrome, their connection to this disease and implementation in new treatment choices. Another aim is to elaborate on the complex relationship between the cytokines and the neurohumoral axis and involvement of inflammatory escalation in chronic HF.
The increased bioavailability of specific inflammatory molecules indicates that inflammation is an omnipresent factor during HF. It is responsible for its induction and progression, but also for its maintenance, including remodeling and regeneration; or even the reoccurrence of adverse cardiac events.
Nowadays, cytokines impose a conundrum: a problem that currently cannot be solved. Cytokines needed for the innate immune response are the same, which cause several diseases. Similarly, cytokines supposedly beneficial in the HF setting, can also be the cause of its clinical deterioration. This is the reason why we still do not possess adequate anti-cytokine therapy for HF treatment. Fig. 2, Ref. 73, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk



Keywords: cytokíny, srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou frakciou, srdcové zlyhávanie s redukovanou ejekčnou frakciou, zápal / cytokines, heart failure with preserved ejection fraction, heart failure with reduced ejection fraction, inflammation
Published online: 02-Jul-2020
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 3 Page From: 173, Page To: 182
doi:10.4149/Cardiol_2020_3_9


download file



© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.