Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.183–194, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.183–194, 2020

Title: Animálne modely pľúcnej hypertenzie / Animal models of pulmonary hypertension
Author: S. Trubačová, D. Kováčová, J. Klimas, Ľ. Paulis

Abstract:

Pľúcna hypertenzia je ochorenie, charakterizované nárastom stredného artériového tlaku v pľúcnici a primárnou alebo sekundárnou prestavbou pľúcneho riečiska, najmä zúžením a obštrukciou malých pľúcnych artérií. S progresívnym nárastom afterloadu sa indukujú procesy, ktoré vedú k hypertrofii, následnej dilatácii a zlyhávaniu pravej komory. Etiologická a patofyziologická heterogenita tohto ochorenia, ako aj neuspokojivé možnosti liečby podmieňujú potrebu dostupnosti zodpovedajúcich animálnych modelov jednotlivých typov pľúcnej hypertenzie. K dispozícii je pomerne široké spektrum animálnych modelov, ktoré však nie vždy kompletne simulujú rozvoj klinického ochorenie a jeho aspektov. Pľúcna hypertenzia indukovaná u hlodavcov sa napríklad neprejavuje výraznou zmenou hemodynamických parametrov, hypertrofiou alebo zlyhávaním pravej komory. Viaceré klasické modely nevedú k rozvoju pre pľúcnu artériovú hypertenziu charakteristickej plexogénnej arteriopatie a miera úspešnosti terapeutickej intervencie u týchto modelov nie vždy odráža klinickú úspešnosť liečiva. Napriek tomu však spektrum dostupných modelov môže prispievať k štúdiu iniciálnych štádií pľúcnej hypertenzie, ktoré sú vzhľadom na neskorú diagnostiku u ľudí menej zreteľné. Vývoj nových a zdokonaľovanie existujúcich modelov pľúcnej hypertenzie predstavuje užitočný nástroj na objasňovanie jej patofyziologických mechanizmov a zároveň aj platformu na predklinické testovanie inovatívnych terapeutických postupov. Preto v predkladanej práci uvádzame prehľad evolúcie najčastejšie využívaných animálnych modelov a ich prínos pri štúdiu pľúcnej hypertenzie. Tab. 2, Lit. 133, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk

Pulmonary hypertension is a disease characterized by an increase in mean arterial pressure in the pulmonary artery and a primary or secondary pulmonary arterial remodeling, particularly narrowing and obstruction of small pulmonary arteries. With the progressive increase in afterload, right ventricular hypertrophy, subsequent dilatation and right heart failure develop. The etiological and pathophysiological heterogeneity of this disease, as well as unsatisfactory treatment options, call for adequate animal models of each type of pulmonary hypertension. A relatively wide range of animal models is available, but they do not always completely simulate the development of clinical disease and its aspects. For example, pulmonary hypertension induced in rodents is not manifested by a marked change in hemodynamic parameters, hypertrophy or right ventricular failure. Several classical models do not lead to the development of pulmonary arterial hypertension characterized by plexogenic arteriopathy, and the success rate of therapeutic intervention in these models does not always reflect their clinical efficacy. Nevertheless, the range of models available may contribute to the study of the initial stages of pulmonary hypertension, which are more difficult to follow in clinical situation due to late diagnosis. The development of new and refining of existing models is a useful tool for elucidating the pathophysiological mechanisms of pulmonary hypertension, as well as a platform for preclinical testing of innovative therapeutic interventions. Therefore, our manuscript provides an overview of the evolution of the most commonly used animal models and their contribution to the field of pulmonary hypertension study. Tab. 2, Ref. 133, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.skKeywords: pľúcna hypertenzia, animálny model, zlyhanie pravej komory, remodeling pľúcnych artérií / pulmonary hypertension, animal model, right ventricle failure, remodeling of pulmonary arteries
Published online: 02-Jul-2020
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 3 Page From: 183, Page To: 194
doi:10.4149/Cardiol_2020_3_10


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.