Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.4, p.235–239, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.4, p.235–239, 2020

Title: Dyskaliémie a niektoré liečivá u seniorov s fibriláciou predsiení (údaje zo štúdie SAFIS) / Potassium disturbances and some drugs in seniors with atrial fibrillation (data from SAFIS study)
Author: M. Dúbrava, F. Németh, T. Drobná, L. Gerlich

Abstract:

Abstrakt. Fibrilácia predsiení (FiP) je najčastejšou arytmiou seniorov a zároveň má potenciál výrazne negatívne ovplyvňovať kvalitu ich života. V štúdii „Slovenský Audit FIbrilácie predsiení u Seniorov“ (akronym SAFIS; zahŕňa 4 252 65-ročných a starších pacientov s FiP, s priemerným vekom 80,9 roka, hospitalizovaných počas 2,5 roka na štyroch akútnych geriatrických pracoviskách) sme sledovali aj kaliémiu. Potvrdili sme, že odchýlky od normokaliémie nie sú zriedkavé. Môžu sa vzťahovať aj k užívaným liečivám (sledovali sme 9 liečiv/liekových skupín so známym potenciálom ovplyvňovať kaliémiu). Pri diuretikách sme nezistili, že by súviseli s hypokaliémiou. Ani kumulácia viacerých liečiv s hyperkaliemickým potenciálom neviedla k zvýšeniu frekvencie hyperkaliémie, naopak, pri prepustení významne znižovali jej riziko. Potvrdili sme očakávané mierne zvýšené riziko hyperkaliémie pri medikácii spironolaktónom, ale len pri prijatí (OR = 2,06), pri prepustení spironolaktón už tiež patril medzi „protektívne medikácie“ proti hyperkaliémii. Pomerne neočakávane sme zistili vzájomnú súvislosť medzi nízkomolekulovými heparínmi (pri prepustení), respektíve nestereoidnými antiflogistikami (pri prijatí) a hyperkaliémiou (OR 2,01, respektíve 1,76). V reálnej (nemocničnej) praxi teda dokážeme očakávané hrozby medikamentózne indukovaného draslíkového dysekvilibria v prípade liečiv ovplyvňujúcich renín-angiotenzín-aldosterónový systém efektívne kontrolovať. To potvrdzuje aj zistenie, že dyskaliémie sa pri všetkých sledovaných liečivách/liekových skupinách vyskytli pri prepustení podstatne zriedkavejšie ako pri prijatí. Kaliémii a poruchám jej rovnováhy, ktoré sú jednoducho a lacno diagnostikovateľné a liečebne pomerne dobre ovplyvniteľné, sa má u seniorov (s FiP) venovať náležitá pozornosť pri prednemocničnom i nemocničnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tab. 1, Lit. 20, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk

Abstract. Atrial fibrillation (AF) is the most frequent arrhythmia in seniors and can negatively influence their quality of life. In the “Slovak audit of Atrial FIbrillation in Seniors” study (4252 consecutive patients with AF aged ≥ 65 years [mean age 80.9 years], hospitalised during 2.5 years in 4 acute geriatric departments) serum potassium level was one of the analysed parameters. We proved that both hypo- and hyperkalemia are quite frequent. This can be related to the drugs used as well (we analysed 9 drugs / drug groups with the potential known to influence kalemia). We could not prove an association between diuretics and hypokalemia. Neither did a cumulation of drugs with hyperkalemic potential lead to an increased frequency of hyperkalemia: on the contrary, they significantly decreased this risk at discharge. We proved the expected mild increase in risk of hyperkalemia under sporinolactone medication, but only at admission (OR 2.06), at discharge spironolactone was “protective” against hyperkalemia. Surprisingly we revealed an association between low molecular weight heparin (at discharge) and hyperkalemia (OR 2.01), and between non-steroidal anti-inflammatory drugs (at admission) and hyperkalemia (OR 1.76). Thus in real (hospital) life we can control the expected threats of potassium disturbances induced by diuretics and drugs influencing the renin – angiotensin – aldosterone system in an effective way. This is confirmed also by the finding that potassium dysbalance occurred in all investigated drugs / drug groups less frequently at discharge than at admission. Kalemia and its disturbances can be easily and cheaply tested and are well treatable. Appropriate attention to them should be paid in seniors (with AF) during prehospital and hospital health care delivery. Tab. 1, Ref. 20, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.skKeywords: fibrilácia predsiení, geriatria, hypokaliémia, hyperkaliémia, liečivá, SAFIS / atrial fibrillation, geriatrics, hypokalemia, hyperkalemia, drugs, SAFIS
Published online: 15-Oct-2020
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 4 Page From: 235, Page To: 239
doi:10.4149/Cardiol_2020_4_6


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.