Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.4, p.243–247, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.4, p.243–247, 2020

Title: Vplyv hypersekrécie rastového hormónu na kardiovaskulárny systém / Effect of growth hormone hypersecretion on the cardiovascular system
Author: J. Smaha J, M. Kužma M, J. Payer

Abstract:

Abstrakt. Rastový hormón (GH) a inzulínu podobný rastový faktor 1 (IGF-1) sú molekuly, ktorých nadprodukcia u pacientov s akromegáliou vedie k rozvoju kardiovaskulárnych komorbidít. Rozsah postihnutia u pacienta závisí od dĺžky expozície buniek myokardu a endotelu ciev nadmerným koncentráciám pôsobkov somatotropných buniek. Dôležitá je však aj koexistencia klasických kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Najčastejšími kardiovaskulárnymi komorbiditami sú artériová hypertenzia, akromegalická kardiomyopatia, valvulopatie, arytmie a koronárna choroba srdca. Pri typickom echokardiografickom obraze kardiomyopatie treba myslieť predovšetkým u mladých dospelých pacientov aj na zriedkavé príčiny ako je akromegália. Štúdie z ostatných rokov preukázali významný pokles kardiovaskulárnej morbidity a mortality u pacientov s biochemicky dobre kontrolovaným ochorením. Práca sumarizuje najčastejšie sa vyskytujúce kardiovaskulárne komorbidity u pacientov s akromegáliou, popisuje ich patofyziológiu a klinický manažment s dôrazom na skorú a adekvátnu diagnostiku. Obr. 1, Tab. 2, Lit. 28, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk

Abstract. Growth hormone (GH) and insulin-like growth factor 1 (IGF-1) are molecules whose overproduction in patients with acromegaly leads to the development of cardiovascular comorbidities. The extent of the disease depends on the length of exposure of myocardial cells and endothelial cells to excessive concentrations of GH/IGF-1. However, the coexistence of other classical cardiovascular risk factors is also important. The most common cardiovascular comorbidities are arterial hypertension, acromegalic cardiomyopathy, valvular heart disease, arrhythmias and coronary artery disease. When a typical echocardiographic image of cardiomyopathy is present rare causes of cardiomyopathy should be considered, especially in young adults. Studies from recent years have shown a significant decrease in cardiovascular morbidity and mortality in patients with biochemically well-controlled disease. This paper summarizes the most commonly occurring cardiovascular comorbidities in patients with acromegaly, describing their pathophysiology and clinical management with an emphasis on early and adequate diagnosis. Fig. 1, Tab. 2, Ref. 28, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.skKeywords: rastový hormón, IGF-1, akromegália, hypertenzia, ateroskleróza, kardiomyopatia / growth hormone, insulin-like growth factor 1, acromegaly, hypertension, atherosclerosis, cardiomyopathy
Published online: 15-Oct-2020
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 4 Page From: 243, Page To: 247
doi:10.4149/Cardiol_2020_4_8


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.