Home CONTACT Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.4, p.248–255, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.4, p.248–255, 2020

Title: Podávanie vitamínu C zlepšuje reológiu plnej krvi u zdravých ľudí / Vitamin C supplementation promotes whole blood rheology in healthy humans
Author: J. Radošinská, T. Jasenovec, A. Púzserová, J. Krajčír, J. Laceková, K. Kučerová, T. Kalnovičová, Ľ. Tóthová, I. Kovačicová, N. Vrbjar

Abstract:

Abstrakt. Ciele: Reologické vlastnosti krvi výrazne vplývajú na prúdenie krvi vo veľkých cievach. Zmeny v makrocirkulácii prispievajú k rozvoju aterosklerózy a následne kardio-vaskulárnych ochorení. Poruchy prúdenia krvi však zhoršujú aj kvalitu mikrocirkulácie, napríklad u pacientov s rekurentnými epizódami ischémie srdca. Bolo pozorované, že hladina vitamínu C v plazme negatívne koreluje s viskozitou krvi, preto sme sa zamerali na podrobnejšiu charakterizáciu účinku vitamínu C na hemoreológiu. Vzhľadom na významnú úlohu erytrocytov v hemoreológii sme sa v práci rozhodli súčasne sledovať zmeny v parametroch erytrocytov po podávaní vitamínu C u zdravých dobrovoľníkov.
Metódy: Hemoreologické parametre sme stanovili rotačnými a oscilačnými meraniami. Pri erytrocytoch sme sa zamerali na ich deformabilitu, produkciu oxidu dusnatého a aktivitu sodíkovo-draslíkovej pumpy.
Výsledky: Zaznamenali sme priaznivý vplyv zvýšeného príjmu vitamínu C na viaceré hemoreologické parametre. Súčasne sme pozorovali zlepšenie deformability erytrocytov, zvýšenú produkciu oxidu dusnatého erytrocytmi a zvýšenie aktivity sodíkovo-draslíkovej pumpy v membránach erytrocytov. Parametre oxidačného stresu a antioxidačnej ochrany v plazme neboli zmenené.
Záver: Podávanie vitamínu C zdravým mladým dobrovoľníkom viedlo ku zlepšeniu viacerých hemoreologických ukazovateľov. Keďže zlepšenie hemoreológie sa môže podieľať na zvýšení kvality makro- aj mikrocirkulácie, naše výsledky naznačujú možný potenciál podávania vitamínu C u pacientov so zhoršenou hemodynamikou, ako je to napríklad pri kardio-vaskulárnych ochoreniach. Obr. 4, Lit. 43, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk

Abstract. Objectives: Rheological properties of blood significantly affect blood flow in large vessels. Changes in macrocirculation contribute to atherogenesis and consequently cardio-vascular diseases. However, blood flow disorders also impair the quality of microcirculation, e.g. in patients with recurrent episodes of cardiac ischemia. Since a negative correlation between plasma vitamin C levels and blood viscosity was found, we focused on the effect of vitamin C on hemorheology in more detail. Considering the important role of erythrocytes in blood rheology, we decided to simultaneously monitor changes in erythrocyte parameters.
Methods: Hemorheological parameters were determined by rotational and oscillatory measurements. Regarding erythrocytes, we measured their deformability, nitric oxide production and sodium-potassium pump activity.
Results: We observed a beneficial effect of increased vitamin C intake on several hemorheological parameters as well as improvement of erythrocyte deformability, increased nitric oxide production and activity of sodium-potassium pump. No change in oxidative stress and antioxidant protection parameters in plasma was observed.
Conclusion: Vitamin C administration led to an improvement in several hemorheological parameters in healthy young volunteers. Since improvement in hemorheology may contribute to better quality of macro- and microcirculation, our results suggest a possible benefit of vitamin C administration in patients with impaired hemodynamics. Fig. 4, Ref. 43, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.skKeywords: vitamín C, hemoreológia, erytrocyty, deformabilita erytrocytov, oxid dusnatý, Na,K-ATPáza / vitamin C, hemorheology, erythrocytes, erythrocyte deformability, nitric oxide, Na,K-ATPase
Published online: 15-Oct-2020
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 4 Page From: 348, Page To: 255
doi:10.4149/Cardiol_2020_4_9


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.