Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.5, p.285–292, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.5, p.285–292, 2020

Title: Manažment pacientov s implantovanými elektroimpulzogenerátormi a indikáciou pre použitie diagnostického zobrazovania pomocou magnetickej rezonancie / Management of patients with cardiac implantable electronic devices and diagnostic indication for magnetic
Author: M. Šašov, V. Neuschl, P. Margitfalvi, G. Kaliská, R. Hatala

Abstract:

Abstrakt. V klinickej praxi sme stále častejšie konfrontovaní s potrebou zobrazovacieho vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR) u pacienta s implantovaným elektroimpulzogenerátorom (EIG), t. j. kardiostimulátorom (KS) alebo kardioverterom-defibrilátorom (ICD). Väčšina v súčasnosti implantovaných EIG je kompatibilných s MR (tzv. MR kompatibilné EIG) a takéto vyšetrenie je bezpečné za predpokladu rešpektovania inštrukcií výrobcu. Tieto inštrukcie realizuje zväčša kardiológ špecializovaného implantačného centra v spolupráci s vyšetrujúcim rádiológom. Pre klinickú prax je však dôležité, aby aj širšia odborná komunita nepovažovala MR za absolútnu kontraindikáciu pre pacientov s EIG, no súčasne realisticky poznala limitácie a riziká týchto vyšetrení. Pre bezpečný priebeh MR vyšetrenia je dôležité overenie a presná znalosť implantovaného systému, skontrolovanie elektrických parametrov, dočasné preprogramovanie prístroja pred vyšetrením, monitorovanie pacienta počas vyšetrenia a po jeho skončení návrat k pôvodnému nastaveniu. MR vyšetrenie je kontraindikované u pacientov, ktorí majú zlomené, epikardiálne alebo opustené (nezapojené) elektródy.
V prípade konvenčných EIG („MR-nekompatibilných“) nemusí byť MR vyšetrenie a priori kontraindikované, vždy je ale potrebné individuálne zvážiť pomer rizika a benefitu MR vyšetrenia a posúdiť najmä:
•    či je potenciálne informácia z MR vyšetrenia nenahraditeľná a
•    či táto informácia bude mať dopad na manažment pacienta v budúcnosti (ako napríklad pátranie po metastázach a iné).
Najväčšie riziko vzniká pri MR vyšetrení u pacientov s konvenčnými EIG systémami staršej výroby (životnosť EIG bežne presahuje 10 rokov) a u všetkých chorých dependentných na trvalej kardiostimulácii. Pre týchto pacientov sú vhodné výhradne MR prístroje s intenzitou poľa do 1,5 T. Analýza údajov z reálnej praxe však potvrdzuje, že aj konvenčné „nekompatibilné“ EIG sú pri správnej príprave bezpečné pre MR vyšetrenie, pretože u tisícov pacientov s takýmito EIG sa nevyskytla žiadna fatálna komplikácia alebo spustenie elektrického výboja ICD.
Predkladaná práca poskytuje základný praktický prehľad problematiky pre kardiológa i rádiológa. Vychádza pritom z technických poznatkov, ako aj výsledkov medicíny dôkazov v tejto vysoko špecializovanej interdisciplinárnej oblasti. Obr. 3, Lit. 11, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk

Abstract. Diagnostic indications for magnetic resonance imaging (MRI) are rapidly expanding and continue to present a challenge in patients with cardiac implantable electronic devices (CIEDs, mainly pacemakers or ICDs). Most currently implanted CIEDs are compatible with MRI environment (MRI conditional devices) and the procedure is safe when instructions from the manufacturer are followed. These instructions are usually realized by specialized cardiologists of the implanting centre in collaboration with radiologists. Nevertheless, it is important also for a wider community of medical specialists not to consider mere presence of CIED as contraindication to MRI scan and at the same time to know its risks and limitations. For a safe MRI procedure it is important to verify the exact type of implanted CIED, to check its electric parameters, to temporarily reprogramme it before MRI scan, to monitor the patient in the MRI environment and finally to return to original device programming. MRI is contraindicated in patients with fragmented and abandoned electrodes as well as in those with epicardial electrodes. MRI imaging is not necessarily contraindicated even for conventional CIEDs (i.e. MRI non-conditional), but it is of utmost importance to individually assess the risks and benefits and answer the following questions:
•    Is the diagnostic value of the planned MRI invaluable?
•    Does such information critically impact the patient’s future management? (e.g. search for metastases in cancer patients etc.)
Patients with older conventional CIEDs (longevity of such devices frequently exceeds 10 years) together with pacing-dependent patients are at highest risk for MRI scan. For these patients, MRI systems with field intensity exceeding 1.5 T must not be used. However, real world data based on observations of thousands of patients confirm that also “MRI non-conditional” CIEDs can be safely used without fatal complications or triggered shocks if certain conditions are fulfilled. This review reflects up-to-date technical knowledge together with available evidence in this highly specialized interdisciplinary field. It presents basic practical overview of the topics and addresses mainly cardiologists and radiologists. Fig. 3, Ref. 11, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.skKeywords: elektroimpulzogenerátor, kardiostimulátor, defibrilátor, magnetická rezonancia / electronic devices, pacemaker, ICD, magnetic resonance imaging
Published online: 01-Feb-2021
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 5 Page From: 285, Page To: 292
doi:10.4149/Cardiol_2020_5_6_3


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.