Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.5, p.303–309, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.5, p.303–309, 2020

Title: Vplyv dlhodobého deficitu NO na vazoaktívne odpovede hrudnej aorty, aktivitu NO-syntázy a biomarkery oxidačného stresu u mladých spontánne hypertenzných potkanov
Author: A. Berényiová, I. Dovinová, M. Kvandová, F. Kristek, E. Jansen, M. Majzúnová, S. Čačányiová

Abstract:

Abstrakt. Cieľ: Cieľom tejto štúdie bolo popísať efekt chronického deficitu NO u mladých spontánne hypertenzných potkanov (SHR) na systolický tlak krvi (sTK), vazoaktívne odpovede hrudnej aorty (HA), aktivitu NO-syntázy (NOS) a parametre oxidačného stresu v plazme.
Súbor a metodika: Štvortýždňovým samcom SHR bol podávaný nešpecifický inhibítor NOS (L-NAME) 50 mg/kg/deň v pitnej vode (n = 8) počas 4, 5 týždňov, samce SHR boli použité ako kontrolná skupina (n = 8). Počas podávania sa týždenne meral sTK neinvazívnou pletyzmografickou metódou. Po dekapitácii sa stanovili biometrické parametre, parametre oxidačného stresu v plazme a bola izolovaná HA. Vazoaktívne odpovede HA sme zaznamenávali pomocou snímačov zmien izometrickej tenzie. Aktivita NOS sa sledovala stanovením premeny rádioaktívne značeného L-arginínu na L-citrulín.
Výsledky: Podávanie L-NAME mladým SHR vyvolalo len prechodné zvýšenie sTK a prekvapivo malo mierny inhibičný účinok na vazorelaxáciu HA závislú od endotelu. Zároveň sa potvrdila tkanivovo špecifická heterogenita inhibície aktivity NOS. Napriek zvýšenej citlivosti adrenergických receptorov na exogénny noradrenalín maximum kontraktilnej odpovede sa nezmenilo, podobne sme nezaznamenali zmeny v biomarkeroch oxidačného stresu v plazme.
Záver: Naše nálezy naznačujú, že v prehypertenznom období SHR disponuje cievna stena HA adaptačnými mechanizmami. Aj napriek dlhodobej inhibícii NOS je schopná produkovať biologicky aktívny NO, ktorý zabezpečí síce lokálnu kompenzáciu zvýšenej aktivity adrenergického systému, ale nedokáže eliminovať systémové patologické procesy, ktoré vedú k malígnym následkom. Obr. 3, Tab. 3, Lit. 23, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk

Abstract. Aim: In this study we aimed to describe the effect of chronic NO-deficiency on the systolic blood pressure (sBP), the vasoactive responses of thoracic aorta (TA), activity of NO-synthase (NOS) and general biomarkers of oxidative stress in plasma of young spontaneously hypertensive rats (SHR).
Subjects and methods: A non-specific NOS inhibitor, NG-nitro-L-arginine (L-NAME, 50 mg/kg/day, p.o.) was administered for 4-5 weeks to four-week-old SHR (n = 8), age matched SHRs (n = 8) used as a control group. The sBP was measured by the non-invasive plethysmographic method, weekly. At the end of the treatment plasma samples were collected, the biometric parameters were calculated, and the TA was isolated. The vasoactive responses of TA were followed by sensors of isometric tension. NOS activity was measured by conversion of radioactive L-arginine to L-citruline.
Results: The L-NAME treatment induced a transient sBP increase only and had a moderated inhibitory effect on the endothelium-dependent relaxation of TA. Thereby, the inhibition of NOS activity varied from tissue to tissue, ranging from the lowest in the TA and the kidney to the highest in the brain stem. Despite an increased sensitivity of adrenergic receptors, the maximal adrenergic contraction of TA was unchanged, and also the level of general biomarkers of oxidative stress did not change.
Conclusions: Our findings proved that the TA of young SHR responded to chronic NO deficiency by a development of adaptive mechanisms on the functional (preserved NO-derived vasorelaxation, unincreased contraction) and molecular (preserved NOS activity) levels. Although these mechanisms could provide a local compensation of increased activity of the adrenergic system, they were not able to eliminate changes evoking serious systemic pathological consequences. Fig. 3, Tab. 3, Ref. 23, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.skKeywords: inhibícia NOS, mladé spontánne hypertenzné potkany, vazoaktivita, kompenzačné mechanizmy / NOS inhibition, young spontaneously hypertensive rats, vasoactivity, compensatory mechanisms
Published online: 01-Feb-2021
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 5 Page From: 303, Page To: 309
doi:10.4149/Cardiol_2020_5_6_5


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.