Home Cardiology Letters 2021 Cardiology Letters Vol.30, No.1, p.19–22, 2021

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.30, No.1, p.19–22, 2021

Title: Artériová hypertenzia a kognitívne funkcie u seniorov / Arterial hypertension and cognitive functions in seniors
Author: M. Dúbrava, J. Jánošiová

Abstract:

Dementia and arterial hypertension (AH) belong to the key non-infectious epidemics in the 21st century, both with a  high potential to significantly deteriorate the quality of life as well as shorten the life expectation. Nowadays, we can consider it proven, that middle-aged AH predicts cognitive impairment and dementia (Alzheimer´s and vascular type) in advanced age. AH is considered an equally strong risk factor for cognitive impairment as for chronic kidney disease or atrial fibrillation. So far, the treatment options for dementia are still relatively limited. Therefore, we need to pay more attention to any intervention, that can reduce or at least slow down the development of dementia. AH is a modifiable risk factor for cardio- and cerebrovascular diseases. It is highly rational to assume that its adverse effect on cognition is amplified in the case of usual geriatric polymorbidity (commonly: atrial fibrillation, diabetes, dyslipidaemia). Antihypertensives with a higher potential to reduce the development of cognitive disorders probably include some calcium channel blockers and substances affecting the renin-angiotensin-aldosterone system. Having in mind the benefits of appropriate AH control in relation to cognition we must not forget the risks of undue blood pressure reduction. Other well-designed studies are needed for an evidence-based confirmation of the positive effect of AH control on the development of dementia and to refine the effectiveness of individual antihypertensive medicines. Ref. 30, on-line full text.

 

Abstrakt. Demencia a artériová hypertenzia (AH) sa zaraďujú medzi kľúčové neinfekčné epidémie 21. storočia, pričom obidve majú vysoký potenciál podstatne zhoršovať kvalitu života a redukovať jeho dĺžku. Dnes môžeme považovať za preukázané, že AH v strednom veku predikuje kognitívne zhoršenie a demenciu (alzheimerovského i vaskulárneho typu) vo vyššom veku. AH sa považuje za rovnako silný rizikový faktor pre kognitívne zhoršenie ako napríklad pre chronickú obličkovú chorobu či fibriláciu predsiení. Liečebné možnosti pri demencii sú zatiaľ stále pomerne obmedzené. Tým väčšiu pozornosť musíme venovať akejkoľvek intervencii, ktorá dokáže redukovať vznik či aspoň spomaliť rozvoj demencie. AH je modifikovateľný faktor kardio- a cerebrovaskulárnych ochorení. Je vysoko racionálne predpokladať, že jej nepriaznivý vplyv na kogníciu sa amplifikuje v prípade zvyčajnej polymorbidity seniorov (typicky fibrilácia predsiení, cukrovka, dyslipoproteinémia). Medzi antihypertenzíva s vyšším potenciálom redukovať rozvoj porúch kognície zrejme patria niektoré blokátory kalciového kanála a liečivá ovplyvňujúce systém renín-angiotenzín-aldosterón. So zreteľom na benefity dobrej kontroly AH vo vzťahu ku kognícii nesmieme zabudnúť na negatíva prílišnej redukcie tlaku krvi. Na potvrdenie priaznivého efektu dobrej kontroly AH vzhľadom na vývoj demencie a spresnenie účinnosti jednotlivých antihypertenzív v zmysle exaktnej medicíny dôkazov budú potrebné ďalšie kvalitne zrealizované štúdie. Lit. 30, on-line full text (Free, PDF)Keywords: rterial hypertension – cognitive functions – dementia – geriatrics – senior - artériová hypertenzia – kognitívne funkcie – demencia – geriatria – senior
Published online: 29-Mar-2021
Year: 2021, Volume: 30, Issue: 1 Page From: 19, Page To: 22
doi:10.4149/Cardiol_2021_1_4


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.