Home Cardiology Letters 2021 Cardiology Letters Vol.30, No.1, p.37–41, 2021

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.30, No.1, p.37–41, 2021

Title: Výskyt a závažnosť erektilnej dysfunkcie u pacientov s hypertenziou / Incidence and severity of erectile dysfunction in patients with hypertension
Author: M. Labudová, J. Beňačka, I. Zambojová

Abstract:

Objective: To monitor possible changes in the incidence and severity of erectile dysfunction (ED) in hypertensive patients in relation to the targeted intervention by a nurse aimed at adopting the correct principles of lifestyle of a hypertensive patient.
Methods: In a group of randomly enrolled 200 patients aged 40 to 70 years, the questionnaire gathered data on the incidence and severity of erectile dysfunction as well as on the adherence to the correct principles of lifestyle and quality of life. Data collection was repeated after a year, while in half of the patients a nurse performed a periodic targeted intervention during the year.
Results: In hypertensive patients with organ complications (previous myocardial infarction, confirmed coronary artery disease, stroke), there was a higher incidence of moderate and severe erectile dysfunction compared to hypertensive patients without organ complications. In the groups without a nurse-intervention, we observed an 18% increase in the number of patients with erectile dysfunction in the group without organ complications and 37% in the group with organ complications, after one year.
Conclusion: The results confirmed the assumption of a positive effect of targeted nursing interventions aimed at the adherence to  correct lifestyle on the quality of life and within it the manifestations of erectile dysfunction. Tab. 5, Ref. 14, on-line full text (Free, PDF).

 

Abstrakt. Cieľ: Sledovať možné zmeny vo výskyte a závažnosti erektilnej dysfunkcie (ED) u pacientov s hypertenziou vo vzťahu k cielenej intervencii sestry zameranej na osvojenie správnych zásad životosprávy pacienta s hypertenziou.
Metodika: V skupine náhodne zaradených 200 pacientov vo veku od 40 do 70 rokov sa dotazníkovou metódou zisťovali údaje o výskyte a závažnosti erektilnej dysfunkcie, ako aj o dodržiavaní zásad správnej životosprávy i kvalite života. Zber údajov sa zopakoval po roku, pričom u polovice probandov vykonávala počas roka periodickú cielenú intervenciu sestra.
Výsledky: U pacientov s hypertenziou s orgánovými komplikáciami (prekonaný infarkt, potvrdené koronárne postihnutie, cievna mozgová príhoda) je vyšší výskyt stredne závažnej a závažnej erektilnej dysfunkcie než u pacientov s hypertenziou bez orgánových komplikácií. V skupinách bez intervencie sestrou sme po roku sledovania pozorovali nárast počtu pacientov s erektilnou dysfunkciou o 18 % v skupine bez orgánových komplikácií a o 37 % v skupine s orgánovými komplikáciami.
Záver: Výsledky potvrdili predpoklad o pozitívnom efekte cielených ošetrovateľských intervencií zameraných na dodržiavanie životosprávy na kvalitu života a prejavy erektilnej dysfunkcie ako jej súčasti. Tab. 5, Lit. 14, on-line full text (Free, PDF)Keywords: cardiovascular disease – nursing interventions – erectile dysfunction – kardiovaskulárne ochorenie – ošetrovateľské intervencie – erektilná dysfunkcia
Published online: 29-Mar-2021
Year: 2021, Volume: 30, Issue: 1 Page From: 37, Page To: 41
doi:10.4149/Cardiol_2021_1_7


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.