Home Cardiology Letters 2022 Cardiology Letters Vol.31, No.1, p.35–47, 2022

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.31, No.1, p.35–47, 2022

Title: Proteomické markery asociované s progresiou aterosklerózy u diabetikov 2. typu / Proteomic markers associated with the progression of atherosclerosis in type 2 diabetes
Author: K. Demková, A. Yaluri, I. Tkáč

Abstract: Atherosclerosis and its complications are the main causes of morbidity and mortality in Western countries. Early detection and treatment of atherosclerosis is thus imperative to improve global health. Identification of subjects at increased risk for atherosclerosis and its complications plays a central role in the worldwide efforts to improve prevention, prediction, diagnosis, and prognosis of atherosclerosis and to decrease the related costs. Despite their high predictive value on population level, traditional risk factors fail to fully predict individual risk. With the recent advances in proteomics, many new risk factors with small-to-moderate effects are likely to be identified. Additionally, individualized risk stratification and targeted therapy may become feasible, each individual could potentially be assessed with a panel of tests for proteomic markers, and on the basis of the individual’s composite risk profile, preventive and therapeutic steps could then be undertaken. With a multimarker approach, it may also be possible to identify alterations in pathways involved in atherogenesis, rather than focus on individual risk factors. This review article provides a summary of current vascular biomarkers other than the traditional risk factors, with a special focus on the proteomic markers. Tab. 1, Ref. 161.

Abstrakt. Ateroskleróza a jej komplikácie sú hlavnými príčinami morbidity a mortality v krajinách západného sveta. Včasná detekcia a liečba aterosklerózy je preto nevyhnutná na zlepšenie globálneho zdravia. Identifikácia osôb so zvýšeným rizikom aterosklerózy a jej komplikácií zohráva ústrednú úlohu v celosvetovom úsilí o zlepšenie prevencie, predikcie, diagnostiky a prognózy aterosklerózy a o zníženie súvisiacich nákladov. Napriek ich vysokej prediktívnej hodnote na populačnej úrovni tradičné rizikové faktory nedokážu úplne predikovať individuálne riziko. V súvislosti s recentnými pokrokmi v proteomike sa pravdepodobne identifikuje mnoho nových rizikových faktorov s malým až stredným účinkom. Okrem toho sa môže stať uskutočniteľnou personalizovaná stratifikácia rizika a cielená terapia, každý jednotlivec by mohol byť potenciálne hodnotený súborom testov so zameraním na proteomické markery a na základe rizikového profilu jednotlivca by sa potom mohli prijať profylaktické a terapeutické kroky. Tento prehľadový článok poskytuje súhrn súčasných vaskulárnych biomarkerov iných ako tradičné rizikové faktory aterosklerózy s osobitným zameraním na proteomické markery. Tab. 1, Lit. 161.

Keywords: biomarkery – proteomické markery – ateroskleróza – diabetes mellitus 2. typu - biomarkers – proteomic markers – atherosclerosis – type 2 diabetes mellitus
Published online: 21-Mar-2022
Year: 2022, Volume: 31, Issue: 1 Page From: 35, Page To: 47
doi:10.4149/Cardiol_2022_1_5
Price: Call for Pricing


© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.