Home Cardiology Letters 2022 Cardiology Letters Vol.31, No.3, p.165–177, 2022

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.31, No.3, p.165–177, 2022

Title: Význam CT koronarografie v diagnostike a manažmente koronárnej choroby srdca / Significance of CT coronary angiography in diagnosis and management of coronary artery disease
Author: M. Huňavý, C. Gibarti, R. Koribský, J. Gonsorčík

Abstract: Coronary artery disease is currently a worldwide problem and its prevalence is constantly growing with the ageing of the population, but also due to unhealthy lifestyle habits or inadequate risk factors control. In developed countries it is the leading cause of heart failure. Noninvasive methods of its diagnosis, mainly multidetector computed tomography, has made huge progress in terms of radiation dose reduction, improvement in its diagnostic accuracy, sensitivity and specificity. With technological advances such as CT evaluation of fractional flow reserve and CT myocardial perfusion imaging it is now possible to evaluate functional significance of coronary stenosis during a single exam. Unlike other noninvasive imaging methods, CT coronary angiography shows the most robust evidence regarding prognosis of patients with diagnosed obstructive or nonobstructive coronary artery disease, with subsequent management aimed at primary and secondary prevention, risk factors control and intensification of pharmacotherapy which consists of antiplatelets and hypolipidemic drugs. The greatest benefit of these measures will affect patients with the largest extent of atherosclerotic burden, evaluated by calcium score, plaque volume and by identification of adverse plaque features. The aim of the review article is to point out the current role of CT coronary angiography in diagnosis and management of coronary artery disease, based on the latest guidelines and scientific knowledge. Fig. 6, Tab. 2, Ref. 51.

Abstrakt. Koronárna choroba srdca je v súčasnosti celosvetovo narastajúcim problémom a jej prevalencia sa so starnutím populácie neustále zvyšuje aj v dôsledku nezdravého životného štýlu a nedostatočnej kontroly rizikových faktorov. V rozvinutých krajinách je najčastejšou príčinou srdcového zlyhávania. Neinvazívne metódy jej diagnostiky, najmä multidetektorová komputerová tomografia zaznamenali za posledné roky výrazný pokrok v redukcii dávky žiarenia, zvýšenia diagnostickej presnosti, senzitivity a špecificity vyšetrenia. S technologickým pokrokmi, akými sú CT hodnotenie frakčnej prietokovej rezervy a záťažová CT perfúzia myokardu pomohli výrazne zvýšiť špecificitu tohto vyšetrenia, najmä v identifikácii hemodynamicky významných stenóz. Na rozdiel od iných neinvazívnych zobrazovacích metód má CT koronarografia v súčasnosti najväčšiu evidenciu dát týkajúcich sa prognózy pacientov s diagnostikovanou či už obštrukčnou alebo neobštrukčnou koronárnou chorobou srdca s následným manažmentom zameraným na primárnu a sekundárnu prevenciu, kontrolu rizikových faktorov a intenzifikáciu farmakoterapie pozostávajúcej z antiagregačnej a hypolipidemickej liečby. Z týchto opatrení môžu profitovať najmä pacienti s najväčším rozsahom aterosklerotického postihnutia, hodnoteného pomocou kalciového skóre, celkového objemu plakov alebo v identifikácii vysokorizikových charakteristík aterosklerotických lézií. Cieľom prehľadového článku je poukázať na súčasnú úlohu CT koronarografie v diagnostike a manažmente koronárnej choroby srdca na základe posledných odporúčaní a vedeckých poznatkov. Obr. 6, Tab. 2, Lit. 51.

Keywords: CT coronary angiography – calcium score – stress CT myocardial perfusion – CT koronarografia – kalciové skóre – záťažová CT perfúzia myokardu
Published online: 12-Jul-2022
Year: 2022, Volume: 31, Issue: 3 Page From: 165, Page To: 177
doi:10.4149/Cardiol_2022_3_3
Price: Call for Pricing


© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.