Home Cardiology Letters 2022 Cardiology Letters Vol.31, No.3, p.196–201, 2022

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.31, No.3, p.196–201, 2022

Title: Úloha trojrozmernej transezofágovej echokardiografie pri transkatétrovej implantácii aortálnej chlopne / Three-dimensional transesophageal echocardiography in transcatheter aortic valve implantation
Author: M. Kurečko, G. Valočik, A. Kollárová

Abstract: Background: Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) is a minimally invasive and alternative treatment of severe symptomatic aortic stenosis (AoS) indicated in patients with high or intermediate surgical risk. Implantation of incorrect prosthesis size has direct impact on patient´s outcome after TAVI. Annular area, perimeter, area derived diameter, perimeter derived diameter (DP) and mean diameter are recommended in order to select the prosthesis size, based on the industry´s recommendations for TAVI valves.
Aim: The aim of this study was to demonstrate the influence of three dimenisonal (3D) transesophageal (TEE) aortic annulus parameters on the selection of the Edwards Sapien 3, balloon-expandable, prothesis size.
Methods: Forty four consecutive patients with severe symptomatic AoS, who underwent pre-TAVI 3D TEE assessment of the aortic root, were prospectively included in this study. We assigned the appropriate prosthesis size to each parameter of the aortic annulus. Postprocedurally, we compared the agreement between implanted prosthesis size and the prosthesis sizes recommended by the individual parameters.
Results: According to the results of our study, DP appears to be the most robust parameter in TAVI prosthesis size selection. The best agreement with implanted size of TAVI valve was shown for DP (in 68.2% of cases). In addition, the use of DP in prosthesis size selection was not associated with a higher incidence of paravalvular regurgitation (p = 0.7 – 0.9) or postprocedural pacemaker implantations (p = 0.1).
Conclusion: The study demonstrates that the use of different annular dimensions obtained in the same patient during the same phase of a cardiac cycle can lead to the selection of a different prosthesis size. Fig. 4, Tab. 4, Ref. 25.

Transkatétrová implantácia aortálnej chlopne (TAVI) predstavuje miniinvazívnu alternatívu liečby závažnej symptomatickej aortálnej stenózy (AoS), ktorá je indikovaná u pacientov s vysokým alebo stredným rizikom kardiochirurgickej náhrady aortálnej chlopne. Implantácia nesprávnej veľkosti TAVI protézy má priamy vplyv na prognózu pacientov. Výrobcovia protéz odporúčajú vyberať veľkosť protézy na podklade plochy, perimetra, diametra odvodeného od plochy, diametra odvodeného od perimetra (DP) a priemerného diametra aortálneho anulu (AoA).
Cieľ: Cieľom našej práce bolo objasniť vplyv jednotlivých parametrov AoA získaných trojrozmernou (3D) transezofágovou echokardiografiou (TEE) na výber veľkosti Edwards Sapien 3, balónom expandovateľnej protézy.
Metódy: Do sledovania sme prospektívne zaradili 44 konsekutívnych pacientov so závažnou symptomatickou AoS indikovaných k TAVI. Pred samotnou realizáciou TAVI všetci podstúpili vyšetrenie prostredníctvom 3D TEE. Ku každému parametru AoA sme priradili prislúchajúcu veľkosť protézy. Po výkone sme porovnali zhodu medzi reálne implantovanou veľkosťou protézy a veľkosťami protéz odporúčanými jednotlivými parametrami.
Výsledky: Podľa výsledkov našej práce je najvhodnejším parametrom na výber protézy DP. Výber veľkosti protézy podľa tohto parametra sa najviac zhodoval s reálne implantovanou veľkosťou protézy a to v 68,2 % prípadov. Navyše použitie DP na výber veľkosti protézy sa nespájalo s vyšším výskytom paravalvulárnej regurgitácie (p = 0,7 – 0,9) ani so zvýšenou potrebou implantácie trvalého kardiostimulátora (p = 0,1).
Záver: Práca poukazuje na skutočnosť, že jednotlivé 3D TEE parametre získané u toho istého pacienta v tej istej fáze srdcového cyklu môžu viesť k výberu odlišnej veľkosti protézy. Obr. 4, Tab. 4, Lit. 25.Keywords: transcatheter aortic valve implantation – aortic annulus – three-dimensional transesophageal echocardiography – area derived diameter – perimeter derived diameter – aortic stenosis – transkatétrová implantácia aortálnej chlopne – aortálny anulus – trojrozmerná trans­ezofágová echokardiografia – diameter odvodený od perimetra – diameter odvodený od plochy – aortálna stenóza
Published online: 12-Jul-2022
Year: 2022, Volume: 31, Issue: 3 Page From: 196, Page To: 201
doi:10.4149/Cardiol_2022_3_6
Price: Call for Pricing


© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.